Közérdekű adatok

I. Szervezeti, személyzeti adatok

I. Elérhetőségi adatok

1. Terézvárosi Egészségügyi Szolgálat

4. Telefonszám:

8. Ügyfélszolgálat: Igazgatósági titkárság: Pataki Mária +36 1 322 3220

9. Az ügyfélszolgálati vagy közönségkapcsolati vezető neve: nem értelmezhető

10. Ügyfélfogadás rendje: 8:00 – 15:00 között

II. A szervezeti struktúra

III. A szerv vezetői

Igazgató: Dr. Czermann Imre

Gazdasági igazgató: Rothauszkyné Jaczina Zsuzsanna

Orvos igazgató: Dr. Szabó Katalin

Ápolási igazgató: Krahlingné Micskei Aranka

Fenntartó: Budapest Főváros VI. kerület Terézváros Önkormányzata

Szakmai felügyelet: Budapest Főváros Kormányhivatala VI. Kerületi Népegészségügyi Osztály

Felügyelt költségvetési szervek: Nincs a Terézvárosi Egészségügyi Szolgálat irányítása, felügyelete alatt álló közfeladatot ellátó szerv

I.2. A felügyelt költségvetési szervek

I. A szerv irányítása, felügyelete vagy ellenőrzése alatt álló, vagy alárendeltségében működő más közfeladatot ellátó szerv

1. A szerv irányítása, felügyelete vagy ellenőrzése alatt álló, vagy alárendeltségében működő más közfeladatot ellátó szervek hivatalos neve (teljes neve), székhelye, elérhetősége (telefonszám, telefaxszám, postacím, elektronikus levélcím): Nincs a Terézvárosi Egészségügyi Szolgálat által felügyelt közfeladatot ellátó szerv

I.3. Gazdálkodó szervezetek

I. A szerv tulajdonában álló vagy részvételével működő gazdálkodó szervezetek

1. Azon gazdálkodó szervezetek neve, székhelye, elérhetősége (telefon, telefax, földrajzi hely, postacím, elektronikus levélcím), amelyek a közfeladatot ellátó szerv többségi tulajdonában állnak, illetve amelyek felett közvetlen irányítással rendelkezik: Nincs a Terézvárosi Egészségügyi Szolgálat tulajdonában álló vagy részvételével működő gazdálkodó szerv
2. A fentiek szerinti gazdálkodó szervezetek tevékenységi körének leírása: Nincs a Terézvárosi Egészségügyi Szolgálat tulajdonában álló vagy részvételével működő gazdálkodó szerv
3. A fentiek szerinti gazdálkodó szervezetek képviselőjének neve: Nincs a Terézvárosi Egészségügyi Szolgálat tulajdonában álló vagy részvételével működő gazdálkodó szerv
4. A fentiek szerinti gazdálkodó szervezetekben a közfeladatot ellátó szerv részesedésének mértéke: Nincs a Terézvárosi Egészségügyi Szolgálat tulajdonában álló vagy részvételével működő gazdálkodó szerv

I.4. Közalapítványok

I. A szerv által alapított közalapítványok

1. Azon közalapítványok neve, amelyeket a közfeladatot ellátó szerv alapított, amelyek alapítói jogát ő gyakorolja: Nincs Terézvárosi Egészségügyi Szolgálat által alapított közalapítvány
2. A fentiek szerinti közalapítványok székhelye: Nincs Terézvárosi Egészségügyi Szolgálat által alapított közalapítvány
3. A fentiek szerinti közalapítványok kezelő szerve tagjainak felsorolása: Nincs Terézvárosi Egészségügyi Szolgálat által alapított közalapítvány

I.5. Lapok

I. Lapok

1. A közfeladatot ellátó szerv által alapított lapok neve: Nincs a Terézvárosi Egészségügyi Szolgálat által alapított lap vagy kiadvány
2. A közfeladatot ellátó szerv által alapított lapok szerkesztőségének és kiadójának neve és elérhetősége (telefon, telefax, földrajzi hely, postacím, elektronikus levélcím): Nincs a Terézvárosi Egészségügyi Szolgálat által alapított lap vagy kiadvány
3. A közfeladatot ellátó szerv által alapított lapok főszerkesztőjének a neve: Nincs a Terézvárosi Egészségügyi Szolgálat által alapított lap vagy kiadvány

1.6. *  Felettes, felügyeleti, törvényességi ellenőrzést vagy felügyeletet gyakorló szerv

I. Felettes, felügyeleti, törvényességi ellenőrzést vagy felügyeletet gyakorló szerv

1. A közfeladatot ellátó szerv felettes, illetve felügyeleti szervének, hatósági döntéseinek tekintetében a fellebbezés elbírálására jogosult szervek, ennek hiányában a közfeladatot ellátó szerv felett törvényességi ellenőrzést vagy felügyeletet gyakorló szerv hivatalos neve (teljes neve), székhelye, elérhetősége (telefon, telefax, földrajzi hely, postacím, elektronikus levélcím), honlapjának címe:

Budapest Főváros VI. kerület Terézváros Önkormányzatának Képviselő testülete
1067 Budapest, Eötvös utca 3.
onkormanyzat@terezvaros.hu
Telefon: 061-342-0902

2. A közfeladatot ellátó szerv felettes, illetve felügyeleti szervének, hatósági döntéseinek tekintetében a fellebbezés elbírálására jogosult szervek, ennek hiányában a közfeladatot ellátó szerv felett törvényességi ellenőrzést vagy felügyeletet gyakorló szerv ügyfélszolgálatának vagy közönségkapcsolatának elérhetősége (telefonszám, telefaxszám, ügyfélfogadás helye, postacíme), ügyfélfogadásának rendje:

Budapest Főváros Kormányhivatala Népegészségügyi Osztály
1067 Budapest, Podmanicky u. 27.
Telefon: 061301-5050

I.7. Költségvetési szervek

I. A közfeladatot ellátó szerv által alapított költségvetési szerv neve, székhelye, a költségvetési szervet alapító jogszabály megjelölése, illetve azt alapító határozat, a költségvetési szerv alapító okirata, működési engedélye

Nincs a Terézvárosi Egészségügyi Szolgálat által alapított költségvetési szerv

II. A költségvetési szerv vezetője, honlapjának elérhetősége

Nincs a Terézvárosi Egészségügyi Szolgálat által alapított költségvetési szerv

2. Tevékenységre, működésre vonatkozó adatok * 

I. A szerv alaptevékenysége, feladat- és hatásköre

  • Alapellátás: A kerületünkben működő háziorvosi, illetve felnőtt fogorvosi praxisok önállóan, az Önkormányzattal kötött feladatellátási szerződés alapján, vállalkozási formában működnek. Szakmai tevékenységük ellenőrzésére az ÁNTSZ, a NEAK (Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelő) hivatott. Panasz esetén a Budapest Főváros VI. kerület Terézváros Önkormányzata illetékes.
  • Szakellátás: A szakellátást végző szervezeti egységek tevékenységének leírása weboldalunkon megtalálható.

1. A közfeladatot ellátó szerv feladatát, hatáskörét és alaptevékenységét meghatározó, a szervre vonatkozó alapvető jogszabályok, közjogi szervezetszabályozó eszközök, valamint a szervezeti és működési szabályzat vagy ügyrend az adatvédelmi és adatbiztonsági szabályzat hatályos és teljes szövege:

Alapító okirat
SZMSZ
Adatvédelmi Szabályzat
Térítési Szabályzat
Kamera szabályzat
Közzétételi szabályzat
Az intézmény alaptevékenységét meghatározó alapvető jogszabályok

2. *  Az országos illetékességű szervek, valamint a fővárosi és megyei kormányhivatal esetében a közfeladatot ellátó szerv feladatáról, tevékenységéről szóló tájékoztató szövege magyar és angol nyelven:

Szervezeti integritást sértő események eljárásrendje 2020

3. *  A helyi önkormányzat önként vállalt feladatainak felsorolása és részletes leírása

II. A hatósági ügyek intézésének rendjével kapcsolatos adatok

1. Az államigazgatási, önkormányzati és egyéb hatósági ügyekben ügyfajtánként és eljárástípusonként a hatáskörrel rendelkező szerv megnevezése, hatáskör gyakorlásának átruházása esetén a ténylegesen eljáró szerv megnevezése: A Terézvárosi Egészségügyi Szolgálat vonatkozásában nem releváns
2. Az államigazgatási, önkormányzati és egyéb hatósági ügyekben ügyfajtánként és eljárástípusonként a hatáskörrel rendelkező, hatáskör gyakorlásának átruházása esetén a ténylegesen eljáró szerv illetékességi területe: A Terézvárosi Egészségügyi Szolgálat vonatkozásában nem releváns
3. Az államigazgatási, önkormányzati és egyéb hatósági ügyekben az ügyintézéshez szükséges dokumentumok, okmányok felsorolása: A Terézvárosi Egészségügyi Szolgálat vonatkozásában nem releváns
4. Az államigazgatási, önkormányzati és egyéb hatósági ügyekben az eljárási illetékek, igazgatási szolgáltatási díjak összege: A Terézvárosi Egészségügyi Szolgálat vonatkozásában nem releváns
5. Az államigazgatási, önkormányzati és egyéb hatósági ügyekben az alapvető eljárási szabályok, ezek magyarázata, az ügyintézést segítő útmutatók, az ügymenetre vonatkozó tájékoztatás: A Terézvárosi Egészségügyi Szolgálat vonatkozásában nem releváns
6. Az államigazgatási, önkormányzati és egyéb hatósági ügyekben az eljárást megindító irat benyújtására szolgáló postacím (postafiók szerinti cím, ha van), ügyfélfogadási vagy közönségkapcsolati cím és nyitvatartási idő: A Terézvárosi Egészségügyi Szolgálat vonatkozásában nem releváns
7. Az államigazgatási, önkormányzati és egyéb hatósági ügyekben az eljárást megindító irat benyújtására, elintézésére, fellebbezésére nyitva álló határidő: A Terézvárosi Egészségügyi Szolgálat vonatkozásában nem releváns
8. Az államigazgatási, önkormányzati és egyéb hatósági ügyekben használt formanyomtatványok listája: A Terézvárosi Egészségügyi Szolgálat vonatkozásában nem releváns
9. Az államigazgatási, önkormányzati, és egyéb hatósági ügyekben igénybe vehető elektronikus programok elérése, időpontfoglalás: A Terézvárosi Egészségügyi Szolgálat vonatkozásában nem releváns
10. Az államigazgatási, önkormányzati, és egyéb hatósági ügyekben az ügytípusokhoz kapcsolódó jogszabályok jegyzéke, tájékoztatás az ügyfelet megillető jogokról és az ügyfelet terhelő kötelezettségekről: A Terézvárosi Egészségügyi Szolgálat vonatkozásában nem releváns

III. Közszolgáltatások

1. A közfeladatot ellátó szerv által nyújtott vagy költségvetéséből finanszírozott közszolgáltatások megnevezése: A költségvetési szerv közfeladata: szakorvosi járóbeteg-ellátás 
2. A közfeladatot ellátó szerv által nyújtott vagy költségvetéséből finanszírozott közszolgáltatások tartalmának leírása: Alapító okiratban részletezve
3. A közfeladatot ellátó szerv által nyújtott vagy költségvetéséből finanszírozott közszolgáltatások igénybevételének rendjére vonatkozó tájékoztatás: Szervezetei működési Szabályzat alapján
4. A közfeladatot ellátó szerv által nyújtott vagy költségvetéséből finanszírozott közszolgáltatások díjának és az abból adott kedvezmények mértéke: Térítési Szabályzat alapján

IV. A szerv nyilvántartásai

1. A közfeladatot ellátó szerv által saját fenntartású adatbázisok, illetve nyilvántartások leíró (név, formátum, az adatkezelés célja, jogalapja, időtartama, az érintettek köre, az adatok forrása, kérdőíves adatfelvétel esetén a kitöltetlen kérdőív) jegyzéke: Adatkezelési Szabályzatban részletezettek szerint
2. A közfeladatot ellátó szerv által – alaptevékenysége keretében – gyűjtött és feldolgozott adatok fajtái: Adatkezelési Szabályzatban részletezettek szerint
3. A közfeladatot ellátó szerv által – alaptevékenysége keretében – gyűjtött és feldolgozott adatokhoz való hozzáférés módja: Adatkezelési Szabályzatban részletezettek szerint
4. A közfeladatot ellátó szerv által – alaptevékenysége keretében – gyűjtött és feldolgozott adatokról való másolatkészítés költségei: Térítési Szabályzat alapján

V. Nyilvános kiadványok

1. A közfeladatot ellátó szerv nyilvános kiadványainak címei: A Terézvárosi Egészségügyi Szolgálatnak nincsenek kiadványai
2. A közfeladatot ellátó szerv nyilvános kiadványai témájának leírása: A Terézvárosi Egészségügyi Szolgálatnak nincsenek kiadványai
3. A közfeladatot ellátó szerv nyilvános kiadványaihoz való hozzáférés módja: A Terézvárosi Egészségügyi Szolgálatnak nincsenek kiadványai
4. A közfeladatot ellátó szerv nyilvános kiadványaiért fizetendő költségtérítés mértéke vagy az ingyenesség ténye: A Terézvárosi Egészségügyi Szolgálatnak nincsenek kiadványai

VI. Döntéshozatal, ülések

1. A testületi szerv döntései előkészítésének rendje: A Terézvárosi Egészségügyi Szolgálatnál nem releváns
2. A testületi szerv döntéseiben való állampolgári közreműködés (véleményezés) módja (erre szolgáló postai, illetve elektronikus levélcím): A Terézvárosi Egészségügyi Szolgálatnál nem releváns
3. A testületi szerv döntéshozatalának eljárási szabályai: A Terézvárosi Egészségügyi Szolgálatnál nem releváns
4. A testületi szerv ülésének helye (irányítószám, város, utca, házszám): A Terézvárosi Egészségügyi Szolgálatnál nem releváns
5. A testületi szerv megtartott üléseinek ideje (év, hó, nap, óra megjelöléssel), valamint nyilvánossága, üléseinek jegyzőkönyvei, illetve összefoglalói: A Terézvárosi Egészségügyi Szolgálatnál nem releváns
6. A testületi szerv tervezett üléseinek ideje (év, hó, nap, óra megjelöléssel), valamint nyilvánossága: A Terézvárosi Egészségügyi Szolgálatnál nem releváns
7. A testületi szerv ülései látogathatóságának rendje: A Terézvárosi Egészségügyi Szolgálatnál nem releváns
8. A testületi szerv üléseinek napirendje: A Terézvárosi Egészségügyi Szolgálatnál nem releváns
9. A testületi szerv döntéseinek felsorolása: A Terézvárosi Egészségügyi Szolgálatnál nem releváns

VII. A szerv döntései, koncepciók, tervezetek, javaslatok

1. A testületi szerv döntéseinek felsorolása: A Terézvárosi Egészségügyi Szolgálatnál nem releváns
2. A testületi szerv döntéshozatalának dátuma (év, hó, nap megjelöléssel): A Terézvárosi Egészségügyi Szolgálatnál nem releváns
3. A testületi szerv szavazásának nyilvános adatai, ha azt jogszabály nem korlátozza: A Terézvárosi Egészségügyi Szolgálatnál nem releváns
4. *  A jogszabályok előkészítésében való társadalmi részvételről szóló törvény alapján közzéteendő jogszabályalkotásra irányuló koncepciók, jogszabálytervezetek és kapcsolódó dokumentumok
: A Terézvárosi Egészségügyi Szolgálatnál nem releváns
5. *  A jogszabályok előkészítésében való társadalmi részvételről szóló törvény alapján közzéteendő jogszabályalkotásra irányuló koncepciók, jogszabálytervezetek tekintetében az egyeztetés állapota
: A Terézvárosi Egészségügyi Szolgálatnál nem releváns
6. A helyi önkormányzat képviselő-testületének nyilvános ülésére benyújtott előterjesztések a benyújtás időpontjától: A Terézvárosi Egészségügyi Szolgálatnál nem releváns
7. Összefoglaló a véleményezők észrevételeiről, és az észrevételek elutasításának indokairól: A Terézvárosi Egészségügyi Szolgálatnál nem releváns

VIII. Pályázatok

1. A közfeladatot ellátó szerv által kiírt pályázatok szakmai leírása, azok eredményei és indoklásuk: A Terézvárosi Egészségügyi Szolgálatnál nem releváns

IX. Hirdetmények

1. A közfeladatot ellátó szerv által közzétett hirdetmények, közlemények: A Terézvárosi Egészségügyi Szolgálatnál nem releváns

X. Közérdekű adatok igénylése

Közérdekű adatnak minősül az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény előírásainak megfelelően. A TESZ Közzétételi Szabályzata alapján. Adatigénylés módja írásbeli kérelem vagy elektronikus üzenet formájában benyújtott kérelem.

1. A közérdekű adatok megismerésére irányuló igények intézésének rendje
2. A közérdekű adatok megismerésére irányuló igények tekintetében illetékes szervezeti egység neve
3. A közérdekű adatok megismerésére irányuló igények tekintetében illetékes szervezeti egység elérhetősége (postacíme, földrajzi helye, telefonszáma, telefaxszáma, elektronikus levélcíme)
4. Az adatvédelmi felelős vagy az információs jogokkal foglalkozó személy neve
5. A közérdekű adatokkal kapcsolatos kötelező statisztikai adatszolgáltatás adott szervre vonatkozó adatai
6. A közfeladatot ellátó szerv kezelésében lévő közérdekű adatok felhasználására, hasznosítására vonatkozó általános szerződési feltételek
7. Azon közérdekű adatok hasznosítására irányuló szerződések listája, amelyekben a közfeladatot ellátó szerv az egyik szerződő fél

XI. Közzétételi listák

1. A közfeladatot ellátó szervre vonatkozó különös közzétételi lista

Közzétételi Szabályzat

2. A közfeladatot ellátó szervre vonatkozó egyedi közzétételi lista

III. Gazdálkodási adatok

III.1. A működés törvényessége, ellenőrzések

I. Vizsgálatok, ellenőrzések listája

1. A közfeladatot ellátó szervnél végzett alaptevékenységgel kapcsolatos – nyilvános megállapításokat tartalmazó – vizsgálatok, ellenőrzések felsorolása:

  • NEAK
  • ANTSZ
  • Belső ellenőrzés folyamatos
  • Évente könyvvizsgálat

II. Az Állami Számvevőszék ellenőrzései

1. Az Állami Számvevőszék ellenőrzéseinek nyilvános megállapításai:

A jelentés az Állami Számvevőszék hivatalos honlapján, a https://www.asz.hu/jelentesek/osszes-jelentes-sorszam-szerint menüpont alatt érhető el.

III. Egyéb ellenőrzések, vizsgálatok

1. A szervre vonatkozó egyéb ellenőrzések, vizsgálatok nyilvános megállapításai: nem volt ellenőrzés.

IV. A működés eredményessége, teljesítmény

V. Működési statisztika

1. A közfeladatot ellátó szerv tevékenységére vonatkozó, jogszabályon alapuló statisztikai adatgyűjtés eredményei, időbeli változásuk:

III.2. Költségvetések, beszámolók

III. A költségvetés végrehajtása

1. A közfeladatot ellátó szervnek a költségvetés végrehajtásáról – a külön jogszabályban meghatározott módon és gyakorisággal – készített beszámolói

  • Negyedéves mérleg jelentés

Negyedéves mérleg jelentés 2023. II. n. év

Negyedéves mérleg jelentés 2023. I. n. év

Negyedéves mérleg jelentés 2022. IV. n. év

  • Időszakos költségvetési jelentés

Időszakos költégvetési jelentés 2023. II. n. év

Időszakos költégvetési jelentés 2023. I. n. év

III.3. Működés

II. Támogatások

1. A közfeladatot ellátó szerv költségvetéséből nyújtott, nem normatív, céljellegű, fejlesztési támogatások kedvezményezettjeinek neve: A Terézvárosi Egészségügyi Szolgálatnál nem releváns
2. A közfeladatot ellátó szerv költségvetéséből nyújtott, nem normatív, céljellegű, fejlesztési támogatások célja: A Terézvárosi Egészségügyi Szolgálatnál nem releváns
3. A közfeladatot ellátó szerv költségvetéséből nyújtott, nem normatív, céljellegű, fejlesztési támogatások összege: A Terézvárosi Egészségügyi Szolgálatnál nem releváns
4. A közfeladatot ellátó szerv költségvetéséből nyújtott, nem normatív, céljellegű, fejlesztési támogatási program megvalósítási helye: A Terézvárosi Egészségügyi Szolgálatnál nem releváns

III. Szerződések

1. Az államháztartás pénzeszközei felhasználásával, az államháztartáshoz tartozó vagyonnal történő gazdálkodással összefüggő, ötmillió forintot elérő vagy azt meghaladó értékű árubeszerzésre, építési beruházásra, szolgáltatás megrendelésre, vagyonértékesítésre, vagyonhasznosításra, vagyon vagy vagyoni értékű jog átadására, valamint koncesszióba adásra vonatkozó szerződések megnevezése (típusa), tárgya, a szerződést kötő felek neve, a szerződés értéke, határozott időre kötött szerződés esetében annak időtartama, valamint az említett adatok változásai, a nemzetbiztonsági, illetve honvédelmi érdekkel közvetlenül összefüggő beszerzések adatai, és a minősített adatok kivételével
A szerződés értéke alatt a szerződés tárgyáért kikötött – általános forgalmi adó nélkül számított – ellenszolgáltatást kell érteni, ingyenes ügylet esetén a vagyon piaci vagy könyv szerinti értéke közül a magasabb összeget kell figyelembe venni.
Az időszakonként visszatérő – egy évnél hosszabb időtartamra kötött – szerződéseknél az érték kiszámításakor az ellenszolgáltatás egy évre számított összegét kell alapul venni. Az egy költségvetési évben ugyanazon szerződő féllel kötött azonos tárgyú szerződések értékét egybe kell számítani

5 millió forint feletti szerződések – 2023.06.30

5 millió forint feletti szerződések – 2023.04.30

5 millió forint feletti szerződések – 2023.02.28

5 millió forint feletti szerződések – 2021. december 31.

5 millió forint feletti szerződések – 2020. december 31.

5 millió forint feletti szerződések – 2020 I. negyedév

Szerződések

2019. január 1. előtt megkötött jelenleg is érvényes valamint 2019. január 1. követően megkötött 5 millió forint feletti szerződések

5 millió forintot elérő szerződések listája – 2019. III. negyedév

IV. Koncessziók

1. A koncesszióról szóló törvényben meghatározott nyilvános adatok (pályázati kiírások, pályázók adatai, az elbírálásról készített emlékeztetők, pályázat eredménye): A Terézvárosi Egészségügyi Szolgálatnál nem releváns

V. Egyéb kifizetések

1. A közfeladatot ellátó szerv által nem alapfeladatai ellátására (így különösen egyesület támogatására, foglalkoztatottai szakmai és munkavállalói érdek-képviseleti szervei számára, foglalkoztatottjai, ellátottjai oktatási, kulturális, szociális és sporttevékenységet segítő szervezet támogatására, alapítványok által ellátott feladatokkal összefüggő kifizetésre) fordított, ötmillió forintot meghaladó kifizetések címzettjei: A Terézvárosi Egészségügyi Szolgálatnál nem releváns

VI. Európai Unió által támogatott fejlesztések

1. Az Európai Unió támogatásával megvalósuló fejlesztések leírása, az azokra vonatkozó szerződések: A Terézvárosi Egészségügyi Szolgálatnál nem releváns